за нас | услуги | контакт 
Новости

10 June 2005
Lorem ipsum has been around
for a while now and we all might
have seen it, but I don’t think
anyone has really thought about
or set out to find where it
originated. >>more

10 June 2005
Lorem ipsum has been around
for a while now and we all might
have seen it, but I don’t think
anyone has really thought about
or set out to find where it
originated. >>more

Услуги

Идентификување и дефинирање на проекти: Поседуваме искуство во изработка на методологииза идентификување, анализа и приоритизација на инфраструктурни проекти од областа на животната средина. Нашите експерти се стекнаа со вредно искуство на меѓународни проекти, во регионот, за изработка на методологии на национално ниво за селекција и приоритизација на стратешки релевантни инфраструктурни проекти. Нашите услуги вклучуваат техничка поддршка во фазата на иницирање и дефинирање на проектите.

Планирање на проекти: Имаме искуство во планирање и буџетирање на инфраструктурни проекти од областа на животната средина. Нашите услуги вклучуваат планирање на ресурси, планови за имплементација, идентификување на можни ризици, буџетирање, како поддршка на консултанти и изведувачи во фаза на подготовка на понуди и имплементација, како и евалуација на технички понуди и поддршка на инвеститорите при тендерски процедури.

Физибилити студии во сектор води: Физибилити студиите имаат за цел да ја оценат техничката изводливост, економската исплатливост и долгорочната одржливост на проектите, со што претставуваат основа за носење на одлука за инвестирање. Нашите експерти имаат искуство и експертиза во издработка на прет-физибилити и физибилити студии за системи за собирање и тетман на комунални отпадни води, според ЕУ стандардите. Нашите услуги, во соработка со нашите надворешни партнери и фирми, вклучуваат изработка на сите компоненти на физибилити студиите.

Проектни документации: Поседуваме големо искуство и експертиза за изработка на проектна документација, во согласност со домашнит и меѓународнит стандарди, од областа на градежништвото, машинството и техничките инсталации во згради, на сите нивоа на разработка. Нашето искуство вклучува инфраструктурни проекти, надворешни канализациони мрежи, пумпни станици, постројки за третман на комунални и индустриски отпадни води, технички инсталации во јавни, деловни и стамбени згради, и технички решенија во индустрија. Нашите експерти поседуваат А овластувања за проектирање на градби.

Тендерски документации: Поседуваме искуство и експертиза за изработка на проектни задачи, технички спецификации и услови и барања на нарачателот како и комплетни тендерски документации, во согласност со домашни и меѓународни услови за договарање, вклучително и FIDIC условите за договарање. Нашите услуги вклучуваат изработка на делови или комплетни тендерски документации за избор и ангажирање на изведувачи, добавувачи или консултанти, вклучително и изработка на методологии за критериуми за избор.

Надзор над изградбата: Нашите експерти поседуваат големо искуствово надзор над изградбата, на проекти од областа на инфраструктурата и технички инсталации во згради, во согласност со домашната регулатива и FIDIC условите за договарање. Нашите експерти поседуваат потврдено искуство и референци од проекти финансирани од меѓународни финансиски институции, во земјата и регионот. Нашите услуги вклучиваат, проектантски надзор и надзор над изградбата согласно законската регулатива, контрола на квалитет на изведбата, финансиска контрола на проектите.

Технички анализи и други специјални извештаи: Изработуваме различни технички анализи и извештаи во зависност од барања на клиентите, вклучително и проценки и потврдување на трошоци во разни фази на проектите, проценка на функционалност на опрема и инсталации и проценка на потребите за реконструкции, анализа на ефикасност на системи, проценки на усогласеност со регулатива и стандарди, анализи на спецификации и барања при избор на опрема и изведувач, техничка контрола на проектна документација, итн.

Обуки и тренинзи: Поседуваме искуство во организирање, подготовка и одржување на обуки за технички персонал, како и за подготовка на упатства, процедури и прирачници за употреба и одржување на техничките системи во објекти. Нашите експерти поседуваат искуство и во подготовка и одржување на обуки за персоналот во јавна администрација во земјите од регионот.